Kilka dni temu poruszony został temat zmian dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), obowiązujących od 19 maja br., wśród których ustawodawca przewidział między innymi sankcję za brak zgłoszenia zaistniałych po stronie przedsiębiorcy zmian w zakresie danych wymaganych we wniosku. A jak aktualnie przebiega proces aktualizacji wpisów widniejących w CEIDG?

Informacje o przedsiębiorstwie w bazie CEIDG mogą być zmienione na dwa sposoby – na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu. O zastosowaniu jednego z tych trybów decyduje rodzaj wprowadzanej aktualizacji.

Przedsiębiorca sam musi zgłosić zmiany w zakresie takich informacji, jak: nazwa firmy, obywatelstwo, adresy zamieszkania, doręczeń oraz wykonywania działalności gospodarczej, dane kontaktowe, dane podmiotu prowadzącego księgowość, szczegóły dotyczące rachunku bankowego, przedmioty wykonywanej działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD, zaistnienie lub ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej, dane pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego.

Zgłoszenie tych zmian powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od momentu ich zaistnienia, a w przypadku wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Wolny od opłat wniosek o zmianę danych dotyczących firmy przedsiębiorca może złożyć na trzy sposoby: drogą elektroniczną (wymaga to posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP), osobiście bądź listem poleconym za pomocą poczty z załączeniem notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu. Następnie dokonywana jest weryfikacja wniosku. Jeżeli znajdują się w nim nieprawidłowości, przedsiębiorca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez system (w przypadku wniosku elektronicznego) lub przez urząd gminy (w przypadku złożenia wniosku osobiście lub za pośrednictwem poczty), a także wezwany do skorygowania bądź uzupełnienia informacji.

Zmiana wpisu polega na wprowadzeniu prawidłowych danych do systemu CEIDG, w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy po dniu wpłynięcia wniosku do CEIDG. O dokonanej zmianie automatycznie zostaną powiadomione organy, które posiadają interoperacyjne systemy teleinformatyczne – tj. urzędy skarbowe, Główny Urząd Statystyczny, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany niektórych danych, jak również dopisywanie pewnych informacji dotyczących przedsiębiorcy następuje z urzędu, co oznacza brak konieczności zgłaszania przez tego przedsiębiorcę jakichkolwiek wniosków w tym zakresie. Dotyczy to takich informacji, jak m.in. numer REGON, numer NIP, ograniczenie lub utrata zdolności do czynności prawnych, sytuacja przedsiębiorstwa w przypadku ogłaszania upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania określonych zawodów.

 

 

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *