czw.. lut 29th, 2024

Skuteczne zarządzanie finansami w firmie jest kluczowe dla jej zysków. Ma również wpływ na rozwój, wspiera bowiem także inne obszary jej działalności, takie jak zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie strategiczne. Jakie procesy są szczególnie istotne z perspektywy zarządzania finansami w firmie?

Zarządzanie finansami w firmie 

Zarządzanie finansami w firmie to proces, którego celem jest sprawienie, by firma była bezpieczna i jak najbardziej rentowna. Wymaga określenia odpowiedzialności, a więc wyznaczenia osoby, która zadba o realizację wszystkich niezbędnych działań związanych z obszarem finansów, a także cyklicznej analizy i omówienia danych finansowych, co pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnych zagrożeń na tym polu. Skuteczne zarządzanie finansami w firmie zakłada również wykorzystanie odpowiednich narzędzi finansowych. Na podstawie zebranych i wprowadzonych do tych instrumentów danych możliwe jest dokonanie głębszej analizy i przyswojenie najważniejszych informacji w efektywny sposób. W zarządzaniu finansami w firmie niezwykle istotne są ponadto takie procesy, jak budżetowanie, inwestowanie i minimalizowanie strat. 

Budżetowanie

Budżetowanie jest procesem obejmującym planowanie, tworzenie, zatwierdzanie i późniejsze kontrolowanie budżetu, czyli planu działania prezentującego sposób alokacji zasobów, sporządzony na określony czas, najczęściej na rok kalendarzowy, podzielony na mniejsze odcinki czasu – kwartały, miesiące lub okresy przewidziane na realizację konkretnego zadania. Budżetowanie wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem i jego finansami, służąc wzrostowi efektywności działań i wykorzystania zasobów. Dzięki niemu możliwe jest wyodrębnienie najistotniejszych celów firmy, wskazanie czynności niezbędnych do ich realizacji i osadzenie tych procesów w czasie. 

Inwestowanie

Inwestowanie jest procesem alokacji środków finansowych dążącym do osiągnięcia zysku lub wzrostu wartości kapitału. Tym mianem określa się wszelkie działania mające na celu inwestycję kapitału w celu generowania dochodów. Dzięki inwestowaniu przedsiębiorstwo jest w stanie zabezpieczyć się na przyszłość i ochronić przed skutkami inflacji. W celu określenia potencjału danej inwestycji poddaje się ją ocenie pod kątem osiągnięcia zamierzonych celów i zgodności z celami organizacji. Uwzględnione powinny zostać także czynniki ryzyka i prognozy finansowe. Inwestowanie w przedsiębiorstwie wymaga oparcia się na obiektywnych przesłankach, nie na emocjach i intuicji. 

Minimalizowanie strat

W zarządzaniu finansami w firmie istotne jest również dążenie do minimalizowania strat. W tym celu konieczne jest przede wszystkim zidentyfikowanie ryzyka na czterech głównych obszarach – handlowym, rynkowym, politycznym i społecznym – i określenie charakteru, zakresu oraz rodzaju potencjalnych zagrożeń. Pozwoli to podjąć niezbędne działania prewencyjne i wyeliminować szkodliwe dla przedsiębiorstwa czynniki nim zaczną one negatywnie oddziaływać na rentowność biznesu. 

Audyt podatkowy we współpracy z kancelarią prawną 

Audyt podatkowy to szczegółowa analiza dotychczasowych rozliczeń danej firmy. Polega na dokładnym zbadaniu kwestii gospodarczych, mających wpływ na zakres obowiązków podatkowych przedsiębiorstwa. Wśród głównych celów audytu podatkowego należy wymienić:

  • uzyskanie rzetelnej informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej firmy, 
  • wykrycie oszczędności podatkowych, 
  • wykrycie zaległości podatkowych, 
  • wskazanie możliwego ryzyka, 
  • identyfikację błędów negatywnie wpływających na kondycję finansową organizacji, 
  • eliminację nieprawidłowości powstałych w przeszłości. 

 

 

Wsparcia przy przeprowadzaniu audytu podatkowego w przedsiębiorstwie udziela kancelaria prawna Law-Taxes, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze różnorodnych podmiotów gospodarczych. 

W jaki sposób audyt podatkowy może wpłynąć na finanse firmy? 

Przeprowadzenie audytu podatkowego stanowi skuteczny sposób na uniknięcie ewentualnych sankcji podatkowych i skarbowych, jakie Urząd Skarbowy mógłby nałożyć na firmę w następstwie wykrycia pomyłek w rozliczeniach. Jeżeli przedsiębiorstwo zmaga się z problemami finansowymi, audyt może pomóc w zidentyfikowaniu ich przyczyn i opracowaniu działań naprawczych w celu przywrócenia firmie stabilności. Narzędzie to pozwala również określić poprawność organizacji struktur oraz procesów i zredukować ryzyko biznesowe związane z planowanymi w przedsiębiorstwie zmianami, a po ich wprowadzeniu stwierdzić, czy przynoszą pożądane korzyści finansowe. 

Dlaczego warto wykonać audyt podatkowy we współpracy z kancelarią prawną? Aby mieć pewność, że został przeprowadzony poprawnie, a jego wyniki są miarodajne – zagwarantować może to współpraca z ekspertami z zakresu doradztwa podatkowego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *