By móc legalnie korzystać z nowo wybudowanej hali, należy przeprowadzić jedną z dwóch procedur: uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu budowy. Na czym polegają te formalności i kiedy się je stosuje?

Rodzaj procedury zależy od kategorii i przeznaczenia obiektu. Kategoria jest określona w projekcie budowlanym i decyzji o pozwoleniu na budowę. W decyzji znajduje się również informacja o formalnościach koniecznych do dopełnienia. Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest potrzebne dla obiektów magazynowych, czyli m.in. hal składowych i chłodni. Z kolei decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest wymagana dla budynków przemysłowych, czyli m.in. hal produkcyjnych, montowni, wytwórni, rzeźni, a także budynków handlu, gastronomii i usług, jak na przykład centra handlowe lub hale targowe. Decyzja ta jest potrzebna również wtedy, gdy korzystanie z budynku ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Potrzebne dokumenty

Jeśli jest wymagane pozwolenie na użytkowanie oraz przepisy szczególne tego wymagają, a także jeśli projekt budowlany podlegał uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz warunków higienicznych i zdrowotnych po zakończeniu budowy trzeba zawiadomić Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną. Jeśli organy te nie zajmą stanowiska w ciągu 14 dni, przyjmuje się, że nie zgłosiły uwag.

Zarówno do wniosku o pozwolenie na użytkowanie jak i do zawiadomienia o zakończeniu budowy trzeba dołączyć jednakowe dokumenty. Jakie? Dokładnie wymienia je art. 57 prawa budo2wlanego, a są to m.in.: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentacja geodezyjna, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, jeśli w trakcie budowy dokonano nieistotnych odstępstw od projektu – odpowiednie rysunki i opis (w tym przypadku oświadczenie kierownika budowy potwierdza również projektant), jeśli zawiadamiano Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną – oświadczenie, że organy nie wniosły uwag. Jeśli dokumenty są niekompletne, nadzór budowlany wzywa inwestora do ich uzupełnienia. Część z ww. dokumentów organ zwraca po przeprowadzeniu procedury.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest procedurą łatwiejszą do przeprowadzenia. W tym przypadku organ może przeprowadzić kontrolę, ale nie musi tego robić. Jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji – można przystąpić do użytkowania hali. Nadzór budowlany przed upływem tych 14 dni może wydać zaświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu – wtedy można korzystać z budynku wcześniej.

Pozwolenie na użytkowanie

Po złożeniu przez inwestora wniosku o pozwolenie na użytkowanie, nadzór budowlany powinien przeprowadzić kontrolę w ciągu 21 dni. O terminie kontroli informuje inwestora, który musi w niej uczestniczyć. W trakcie postępowania organ sprawdza, czy budynek został wzniesiony zgodnie z pozwoleniem na budowę i przepisami. Jeśli wszystkie wymagania stawiane przez przepisy są spełnione, nadzór budowlany wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).

 

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *