pon.. lut 26th, 2024

Jednym ze sposobów pozyskania finansowania dla rozwijanego biznesu, jest pozyskanie inwestorów kapitałowych przy wykorzystaniu NewConnect.

Uruchomiony w 2007 roku Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect, miał być jednym z elementów wpływających na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Od początku swojego istnienia dedykowany był on mniejszym podmiotom, często start-up’om technologicznym, w celu pozyskania finansowania na dalszy rozwój lub wdrożenie opracowanych produktów.

Wśród uczestników polskiego rynku kapitałowego panuje powszechna opinia o dedykowaniu rynku NewConnect dla podmiotów innowacyjnych, które potrzebują finansowania do wdrażania opracowanych przez siebie innowacyjnych produktów i usług.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w grupie notowanych na tym rynku spółek, znajdują się również takie, które nie charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, a ich celem debiutu było pozyskanie kapitału na dalszy rozwój lub chęć sprzedaży części biznesu zainteresowanym inwestorom. Rynek NewConnect od momentu powstania do 2011 r. charakteryzował się wysoką dynamiką rozwoju. Miało to odzwierciedlenie w przyroście liczby spółek, kapitalizacji rynku oraz liczbie transakcji. Na dzień powstania tego artykułu (19.04.2017 r.) na NewConnect notowanych były 404 spółki.

Dla kogo?

Pierwszym z podstawowych pytań, które może się nasunąć to dla kogo jest ten rynek? Dla każdego podmiotu, który spełni kryteria narzucone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (organizatora tego rynku). Kryteria te opisane są w rozdziale II Regulaminu ASO a najważniejsze z nich to:

• Funkcjonowanie w formie spółki akcyjnej,

• przygotowanie dokumentu informacyjnego,

• brak zbywalności notowanych akcji,

• w stosunku do przedsiębiorstwa nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

• wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł,

• kapitał własny przedsiębiorstwa powinien wynosić co najmniej 500.000 zł; Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez emitenta w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji przez właściwy sąd;

• co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem. Wymagania wobec podmiotów nie są zbyt duże, jednak aby je spełnić trzeba skorzystać z usług firm doradczych oraz Autoryzowanego Doradcy. Dlaczego wskazałem na 2 grupy podmiotów a nie tylko na konieczność skorzystania z usług Autoryzowanego Doradcy? Dlatego, że niektóre z czynności, które są wykonywane w procesie przygotowania spółki mogą być świadczone przez firmy doradcze, które nie posiadają statusu Autoryzowanego Doradcy.

Koszty

Jakie są koszty takiego procesu? Jest to kwestia mocno indywidualna, zależy od wielkości i formy prawnej przedsiębiorcy, gdyż jeżeli nie jest ono prowadzone w formie spółki akcyjnej należy dokonać jego przekształcenia w spółkę lub np. przeprowadzenia przejęcia przez inną (celową) spółkę akcyjną.

Koszty usług doradczych, ze względu na konieczność przygotowania wielu dokumentów kształtują się na poziomie od kilkudziesięciu tysięcy złotych wzwyż.

Obecnie, dzięki konkursowi prowadzonemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Poddziałania 3.1.5. – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock , możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, związanych z przygotowaniem procesu wejścia spółki na rynek NewConnect czy GPW w Warszawie.

 

Źródło: YouTube

Poprzez usługi doradcze, rozumie się: zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym. W przypadku starania się o status spółki publicznej, notowanej na NewConnect, dofinansowaniu mogą podlegać takie usługi jak:

a. przygotowanie procedury obiegu informacji poufnych,

b. przygotowanie polityka informacyjna spółki,

c. raport due dilligence,

d. wycena spółki,

e. raport z audytu sprawozdań finansowych,

f. dokument informacyjny,

g. memorandum informacyjne,

h. prospekt emisyjny,

i. teaser inwestycyjny,

j. prezentacja inwestorska,

k. dokument ofertowy.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektu dotyczącego emisji nowej serii akcji Spółki i wprowadzenia ich do obrotu na rynku NewConnect wynosi 100 tys. złotych.

Dofinansowanie wypłacane przed emisją nowej serii akcji i przed ich wprowadzeniem do obrotu, w postaci zaliczki lub refundacji może wynosić maksymalnie 30 tys. zł (jednak nie więcej niż 30% całkowitej wartości dofinansowania może zostać wypłacone w postaci zaliczki). Po pozyskaniu środków z emisji nowej serii akcji i wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku NewConnect wypłacie podlega pozostała część przyznanego dofinansowania w postaci refundacji.

Zgodnie z regulaminem konkursu organizowanego przez PARP, wykonawcami usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania na rynkach krajowych (GPW, NewConnect, Catalyst):

• autoryzowani doradcy, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy figuruje w rejestrze Autoryzowanych Doradców publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

• domy maklerskie, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot pełniący funkcję domu maklerskiego posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figuruje na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego,

• inne podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania (np. biegły rewident, kancelaria prawna),

• agencje ratingowe, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot świadczący usługę doradczą ratingu figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – dotyczy wyłącznie Catalyst.

Korzyści

Opisane zostały wymagania, koszty i możliwość ich dofinansowania wobec podmiotów wybierających się na NewConnect ale warto sobie odpowiedzieć na pytania jakie potencjalne korzyści może przynieść obecność na NewConnect. Wszystko zależy od tego co chce osiągnąć przedsiębiorstwo. Na podstawie doświadczeń we wprowadzeniu podmiotów na ten rynek oraz spotkań z kilkudziesięcioma właścicielami i zarządzającymi spółkami publicznymi, dochodzę do wniosku, że zależało im na pozyskaniu kapitału na rozwój bądź realizację pomysłu biznesowego oraz zwiększeniu rozpoznawalności swojej firmy i jej oferty. Posiadanie statusu spółki publicznej zwiększa również wiarygodność w oczach dotychczasowych i nowych partnerów w biznesie.

Wady

Jeżeli są korzyści to są też oczywiście wady. Stając się spółką publiczną, należy przestrzegać procedur związanych z polityką informacyjną, informować rynek o istotnych zdarzeniach wpływających na sytuację spółki, przez co obnażając działalność operacyjną w oczach rynku i konkurencji. Dodatkowo należy ponieść koszty związane z przygotowaniem wejścia na rynek NewConnect, mieć podpisaną umowę z Autoryzowanym Doradcą, który po debiucie „pomaga” w stawianiu pierwszych kroków na rynku. Dodatkowo występuje konieczność uiszczenia opłat na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, opłaty z tytułu notowania spółek na rynku na rzecz jego organizatora – GPW w Warszawie oraz ze względu na relatywnie niską płynność rynku, korzystanie z usług animatora rynku. Należy przyjąć że łączne koszty zewnętrzne związane z notowaniem akcji spółki na NewConnect to ok. 25 tys. zł. rocznie. Dodatkowo należy pamiętać, że w spółce ktoś musi odpowiadać za prowadzenie polityki informacyjnej.

Czas

Jak taki proces wygląda czasowo? Wszystko zależy od sytuacji przedsiębiorcy i sprawności firm mu doradzających. Analizując przypadek w którym przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie spółki akcyjnej i współpracuje ze specjalistami wysokiej klasy, całą procedurę można przeprowadzić w 6-9 miesięcy.

Podsumowując wykorzystanie NewConnect do zdobycia inwestorów oraz funkcjonowania jako spółka notowana na tym rynku może stać się czynnikiem znacznie przyspieszającym rozwój przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę możliwość zdobycia dofinansowania na pokrycie połowy kosztów związanych z przygotowaniem wejścia na NewConnect warto zastanowić się czy nie jest to właściwa droga, która przyczyni się do znacznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *