pon.. lut 26th, 2024

Już od 1 lipca 2016r. obowiązują przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku przedsiębiorców obowiązek stosowania tych przepisów jest uzależniony do statusu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy są zobowiązani przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

•             od 1 lipca 2016r. – duże podmioty

•             od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązują następujące terminy:

•             1 lipca 2016r. – duże podmioty

•             1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty

•             1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Przy ustalaniu kryteriów kwalifikacji przedsiębiorców (mikro, mali, średni) stosuje się definicje zawarte w art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Ponadto należy pamiętać o tym, że obowiązek stosowania przepisów o JPK dotyczy nie tylko przedsiębiorców. Zgodnie z interpretacją ogólną przepisów prawa podatkowego, wydaną dnia 20 czerwca 2016 r. przez Ministra Finansów:

-okresy przejściowe, jakie przewidziane są w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

– okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *