Założenie start-upa jako spółki z o.o. będzie związane z istnieniem „okresu przejściowego” pomiędzy zawarciem umowy spółki czyli utworzeniem spółki z o.o. w organizacji a zarejestrowaniem spółki z o.o. i uzyskaniem osobowości prawnej.

Spółka z o.o. w organizacji jest odrębnym podmiotem prawa (mimo, że nie ma osobowości prawnej) i może występować w obrocie prawnym (np. zawierać umowy). Spółka musi być zarejestrowana w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, w przeciwnym razie podlega likwidacji.

W powyższym okresie spółka z o.o. w organizacji może ponosić koszty funkcjonowania.

Czy te koszty mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji (w tym spółki z o.o. w organizacji). Spółka kapitałowa w organizacji jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem koszty przez nią poniesione mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że spełniają ustawowe kryteria kosztów uzyskania przychodów, czyli: zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Problemy powstają z możliwością zaliczenia przez spółki kapitałowe w organizacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przy zawarciu umowy spółki, np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem niektórych organów skarbowych wydatki związane z zawarciem samej umowy spółki obciążają wspólników, a nie spółkę, a tym samym nie mogą być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu przez spółkę.

Odmienne stanowisko wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 7 marca 2006r. – sygn. akt: I FSK 121/2005 stwierdził: „koszty organizacji osoby prawnej, a więc koszty poniesione przy zakładaniu spółki, a są to: opłata notarialna, opłata skarbowa, adwokacka (radcowska), stanowią koszt bytu prawnego spółki i stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Najogólniej można stwierdzić, iż gdyby nie powstała osoba prawna, nie byłoby przychodu. Skoro wydatki poniesiono na utworzenie osoby prawnej, to pośrednio poniesiono je w celu osiągnięcia przychodu”.

Zatem kierując się powyższym orzecznictwem stwierdzić można, iż wydatki związane z powstaniem spółki kapitałowej w organizacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *