pon.. lut 26th, 2024

Z dniem 1 stycznia 2017 roku małe i średnie podmioty gospodarcze zostały objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędów Skarbowych. Mikroprzedsiębiorstwa zostaną takim obowiązkiem objęte z początkiem przyszłego roku.

Jest to dobry moment, aby zwrócić uwagę na kryteria ekonomicznego podziału działalności, które zostały zawarte w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy:

• zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
• osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy:

• zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
• osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu    sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca

Średnimi przedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy:

• zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
• osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów ich  bilansu  sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Sposób przeliczania walut

Wyrażone w euro wielkości dotyczące rocznego obrotu netto oraz sumy aktywów przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Szacowanie średniorocznego zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Krótsza działalność

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *