pon.. lut 26th, 2024

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Załamania rynku, rosnące ceny surowców, strata najważniejszych klientów czy nieregularne płatności ze strony kontrahentów mogą skutkować zachwianiem płynności firmy, niewypłacalnością, a w dłuższej perspektywie doprowadzić nawet do jej upadłości.

Kiedy można ogłosić upadłość gospodarczą?

Niewypłacalność to podstawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości gospodarczej. Przez to pojęcie mamy na myśli utratę zdolności firmy do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań, przy czym stan ten musi trwać co najmniej 3 miesiące.

W odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, o niewypłacalności możemy mówić, gdy łączna kwota zobowiązań przewyższa wartość posiadanego majątku, a taki stan utrzymuje się minimum przez 24 miesiące.

Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli przedsiębiorca nie spełni kolejnego warunku ogłoszenia upadłości, a więc posiadania wolnego majątku, który będzie w stanie pokryć koszty postępowania oraz w pewnym stopniu zaspokoić oczekiwania wierzycieli.

Firma musi również posiadać co najmniej dwóch wierzycieli. Sąd odrzuci wniosek, jeżeli będzie on tylko jeden.

Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?

Upadłość gospodarcza to rozwiązanie dla niewypłacalnych:

– osób prawnych (np. spółek akcyjnych, spółek z o.o.),

– osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

– jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (np. spółek osobowych),

ale może być ogłoszona również w stosunku do:

– wspólników spółek partnerskich,

– wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Jak widać, jest to rozwiązanie zarówno dla dużych firm, jak i małych i średnich przedsiębiorców, a nawet dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Co więcej, upadłość może być ogłoszona w stosunku do wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółek majątkowo.

Wniosek o upadłość gospodarczą

Chęć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa zgłasza się składając we właściwym sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej. Wniosek ten może złożyć sam dłużnik, ale także każdy z jego wierzycieli.

Istotną rolę odgrywa tutaj czas. Ustawodawca nie daje go nam zbyt wiele. Na złożenie wniosku dłużnik ma do 30 dni od momentu, w którym powstała podstawa do ogłoszenia upadłości firmy.

Konsekwencje upadłości firmy

Złożenie wniosku o upadłość gospodarczą to zaledwie początek drogi. Najważniejszą konsekwencją dla dłużnika jest możliwość dochodzenia roszczeń przez wierzycieli wyłącznie w drodze otwartego postępowania upadłościowego. Co za tym idzie, z reguły kończą się uporczywe telefony i wiadomości z windykacji.

Co do zasady, podczas trwania postępowania dłużnik może prowadzić działalność, z czymże nabyty w tym czasie majątek powiększa majątkową masę upadłościową, która ma na celu późniejsze zaspokojenie wierzycieli. Dłużnik musi również wywiązywać się swoich zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do urzędu skarbowego czy ZUS-u.

W niektórych przypadkach to prawo do kontynuowania działalności może zostać ograniczone. Na przykład jeżeli istnieje konieczność zabezpieczenia majątku, który ma zaspokoić wierzycieli.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Wspominałem już, że ogłoszenie upadłości rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku. Trzeba go jednak w odpowiedni sposób uargumentować i dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzą stawiane w nim tezy.

Istnieje wiele procedur upadłości gospodarczej, których zastosowanie będzie zależało od sytuacji dłużnika. Może to być wyłącznie ogłoszenie upadłości gospodarczej, innym sposobem jest zamknięcie działalności i ogłoszenie upadłości firmy, a jeszcze innym, ogłoszenie upadłości gospodarczej, a następnie konsumenckiej. Z pewnością warto to skonsultować z radcą prawnym lub adwokatem.

Czy można zapobiec upadłości firmy?

Jeżeli w Twojej firmie zaczynają pojawiać się problemy z płynnością, ale jesteś jeszcze wypłacalny, to odpowiedni moment, aby przeprowadzić restrukturyzację. Jest to rozwiązanie, które może uchronić się przed upadłością. W 2016 roku wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne powołany został regulowany zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Pomoże on zidentyfikować najważniejsze problemy w firmie i zaproponuje możliwe rozwiązania, aby ustrzec Twoją firmę przed upadłością.

 

Jeżeli zauważyłeś pierwsze problemy z płynnością swojej firmy lub chcesz skonsultować ogłoszenie upadłości gospodarczej, skontaktuj się z nami. Na podstawie przesłanych przez Ciebie dokumentów ocenimy Twoją sytuację oraz połączymy Cię z doradcą restrukturyzacyjnym, radcą prawnym lub adwokatem, który udzieli Ci bezpłatnej porady prawnej przez telefon.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *