Przekonanie, że tylko duże i rozpoznawalne na rynku przedsiębiorstwa dają gwarancję prawidłowego zrealizowania zamówienia publicznego, prowadzi często do pomijania potencjalnych wykonawców z sektora MSP. Sektor ten obejmuje mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a jego rozwój prowadzi do prawidłowego funkcjonowania gospodarki oraz zachodzących w niej mechanizmów. Wybór dużej firmy wiąże się z rozpoznawalną marką, natomiast przedsiębiorstwa z sektora MSP cechują się często większą innowacyjnością oraz szczególną dbałością o klienta, którego pragną pozyskać. Ponadto ich obecność wpływa na większą konkurencyjność zamówień publicznych, co z kolei przekłada się się na ceny ofert uzyskanych w przetargach.

Które z przedsiębiorstw nazywamy sektorem MŚP oraz dlaczego mogą one zostać potencjalnymi wykonawcami zamówień publicznych?

Do kategorii małych przedsiębiorstw zaliczamy firmy, które w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniały średniorocznie poniżej 50 pracowników, a także ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył 10 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przewyższała równowartości w złotych 10 milionów euro. Z kolei mianem średnich przedsiębiorstw nazywamy te firmy, które zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych oraz ich roczny obrót netto nie przekroczył równowartość w złotych 50 milionów euro lub też suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych nie wynosiła więcej niż równowartość w złotych 43 milionów euro.

Domeną rozwiniętych gospodarek opartych na wolnym rynku jest znacząca rola sektora MŚP. Nacisk na korzystanie z potencjału tego typu przedsiębiorstw jako wykonawców zleceń publicznych ma związek nie tylko z większą konkurencyjnością, która wpływa na wysokość cen. Dostęp mikro, małych i średnich firm do rynku zamówień publicznych daje możliwość przetrwania kryzysu gospodarczego przedsiębiorstw MŚP, które ze względu na sytuację finansowo-ekonomiczną mogą nie przetrwać na rynku, ale także stanowi impuls do ich dalszego rozwoju.

Przedsiębiorstwa z tego sektora często napotykają utrudnienia w dostępie do rynku zamówienia publicznego, m.in. spowodowane przez zbyt krótki czas na przygotowanie oferty, zbyt wysokie wymagania w zakresie gwarancji i zabezpieczenia, czy zbyt wysokie wymagania dotyczące posiadania atestów, zaświadczeń, certyfikatów itp., Zamówienia publiczne doczekały się nowego prawa, które ma sprzyjać mniejszym przedsiębiorcom,stąd nowelizacja przepisów, która ma również zwiększać efektywność realizowania zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne a najnowsze zmiany

Dzielenie postępowania o udzielenia zamówienia na części jest bardzo częstym i powszechnym zjawiskiem, m.in w przetargach dotyczących dostawy sprzętu medycznego, czy leków (raport Zamówienia 2.0 – przetargi 2016). Dlatego nowa regulacja, która daje zamawiającemu możliwość ograniczenia liczby części, na które zostanie udzielone zamówienie, wpływa korzystnie na małych i średnich przedsiębiorców. Ponadto może wpływać na zwiększenie konkurencyjności postępowań, gdyż przeciwdziała zmonopolizowaniu przez jednego wykonawcę. Zamówienia publiczne stwarzają także duże możliwości dla sektora MŚP, dlatego tak istotna wydaje się współpraca zlecających z potencjalnymi wykonawcami, która skutkuje wzajemnym rozpoznaniem potrzeb oraz pożądanej efektywności realizacji przedmiotu zamówienia.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem dla sektora MŚP są przepisy dotyczące minimalnego rocznego obrotu wykonawcy. W świetle nowej regulacji zamawiający, bez podania należycie uzasadnionego przypadku odnoszącego się do przedmiotu zamówienia, bądź sposobu jego realizacji, nie powinien żądać wykazania się obrotem wyższym od dwukrotności szacowanej wartości zamówienia. W przeciwnym wypadku wykonawcy mają prawo zakwestionowania takiego warunku i złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Do głównych cech, predestynujących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do włączenia się w rynek zamówień publicznych należą przede wszystkim: ich innowacyjność (mierzona wartością wydatków na innowacje i jej udziałem w przychodach), posiadanie wykwalifikowanej kadry ds. zamówień publicznych, czy udział kapitału zagranicznego w strukturze majątku. Dodatkowym, sprzyjającym czynnikiem jest lokalny zasięg działania MŚP oraz przewaga produktów nowych w ofercie towarów i usług tego typu przedsiębiorstw.

 

 

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *