W wyroku z dnia 15 września 2016r. (sygnatura akt: C-516/14) Trybunału Sprawiedliwości (TS) UE stanął na stanowisku, że nie każde uchybienie w sformułowaniu treści faktur co do przedmiotu świadczonych usług pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT.

Wyrok jest istotny, bo dotyczy stopnia szczegółowości faktur w zakresie opisu sprzedawanych usług. Niejednokrotnie w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy borykają się z problemem prawidłowego sformułowania treści faktur. Organy skarbowe kwestionują prawo do odliczenia podatku VAT wynikające jedynie z faktu naruszenia przepisów określających sposób opisu faktur.

Problem w tym, że przepisy są sformułowane w sposób ogólny i nie w każdym przypadku łatwo ustalić prawidłowy sposób sformułowania przedmiotu świadczonych usług na fakturze.

Według TS UE obowiązkiem organów podatkowych jest badanie czy w realiach danej sprawy zostały spełnione przesłanki materialne uprawniające do odliczenia. Jeśli takie informacje są w posiadaniu organów skarbowych to nie mogą one wprowadzać dodatkowych warunków w zakresie przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT.

Trybunał podkreślił, iż ciężar dowodu istnienia związku nabycia usługi z działalnością opodatkowaną spoczywa na podatniku. Organy podatkowe muszą natomiast wziąć pod uwagę wszystkie dowody prowadzące do ustalenia lub wykluczenia prawa do odliczenia, bez względu na wymogi formalne.

Nawet wprowadzenie do ustawy o podatku VAT sankcji w wypadku nieprzestrzegania przesłanek formalnych dotyczących wykonywania prawa do odliczenia VAT, nie może pozbawiać podatnika prawa do tego odliczenia.

Powyższy wyrok chociaż dotyczył sporu portugalskich władz podatkowych z podatnikiem – ma znaczenie również dla polskich przedsiębiorców, bowiem wydany był w związku z interpretacją dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, obowiązującej również w Polsce. Unijna dyrektywa wymaga, by na fakturach znalazły się informacje o ilości i rodzaju dostarczonych towarów lub o zakresie i charakterze wykonanych usług.

Niemniej jednak – zgodnie z wyrokiem – formalne uchybienia w dokumentowaniu operacji gospodarczych przez sprzedawcę nie pozbawiają nabywcy prawa do odliczenia podatku VAT, pod warunkiem, że wykaże on, jakich usług dotyczyła faktura i że nabyta usługa miała związek z działalnością opodatkowaną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *