Zgodnie z artykułem 106k Ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki (z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w Ustawie), może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Nota korygująca jest dokumentem wymagającym akceptacji wystawcy faktury. Ustawodawca określił elementy, które powinna zawierać nota korygująca. Są to:

-> wyrazy “nota korygująca”;

-> numer kolejny i datę jej wystawienia;

->  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

-> dane zawarte w otrzymanej fakturze zawierającej pomyłki, takie jak:

ŸŸŸŸ- data wystawienia;

– kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

– numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,         poprzedzony kodem PL;

– numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z   zastrzeżeniem numeru, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.;

– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

-> wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca nie koryguje pomyłek w zakresie:

-> miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;

-> ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkową
netto);

-> kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

-> wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

-> stawki podatku;

-> sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

-> kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

-> kwoty należności ogółem;

Dokumentem korygującym niepoprawnie wystawioną fakturę jest również faktura korekta. Więcej o fakturze korekcie wspominałam w poprzednim artykule.

 

 

Niniejszy artykuł nie jest poradą podatkową ani prawną i jako takowa nie powinien być traktowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *