Ustawa z dnia 6 lipca 2016r. o podatku od sprzedaży detalicznej, regulująca zasady opodatkowania nowym podatkiem przedsiębiorców już obowiązuje. Weszła w życie 1 września 2016r. Jakie są założenia tego podatku?

Podatkiem zostali objęci ci przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy dokonują sprzedaży detalicznej, tzw. sprzedawcy detaliczni.

Przedmiotem opodatkowania został objęty przychód ze sprzedaży detalicznej, przez którą zgodnie z ustawą należy rozumieć:

dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

a)  w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

b)  poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Ustawa wprowadziła autonomiczną definicję „konsumenta” na potrzeby podatku, zgodnie z którą za konsumenta uważa się  osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Inne definicje zawarte w ustawie wprost odwołują się do ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie definicji działalności gospodarczej i kasy fiskalnej.

Mniejsi przedsiębiorcy nie zapłacą podatku, bowiem podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

Stawki podatku wynoszą:

1)  0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;

2)  1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *