czw.. lut 29th, 2024

Wygląd zewnętrzny produktu ma najczęściej kluczowe znaczenie dla decyzji zakupowych podejmowanych przez potencjalnych klientów. Oryginalny wzór przemysłowy podnosi więc bez wątpienia wartość produktu, decydując o jego atrakcyjności oraz rozpoznawalności rynkowej. Niestety, świetnie sprzedające się towary często są kopiowane przez nieuczciwą konkurencję, na czym tracą nie tylko ich właściciele, ale również sami kupujący. Jak zabezpieczyć swoje produkty przed tego rodzaju plagiatem? Najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie ochrony prawnej na wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym.

Czym jest wzór przemysłowy i co daje jego zastrzeżenie?

Wzór przemysłowy co to? Wzorem przemysłowym jest postać produktu (wytworu). Mogą to być zarówno produkty dwuwymiarowe np. etykiety, wzory graficzne, logo, ornamentacja, jak i standardowe przedmioty przestrzenne, jak np. buty, meble czy zabawki.

Wzór przemysłowy definicja – wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację (Art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.).

Wzór przemysłowy stanowi postać wytworu, który jest nowy oraz posiada indywidualny charakter.

Cechy wzoru przemysłowego odnoszą się do wyglądu całości lub części produktu, i obejmują w szczególności:

 • cechy linii, konturów, kształtów,
 • ornamentację, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu,
 • kombinacje powyższych cech.

Przykład wzoru przemysłowego

Wzory przemysłowe mogą obejmować zróżnicowane produkty, począwszy od przyrządów technicznych czy medycznych, zegarków i biżuterii, poprzez zabawki, meble i urządzenia elektryczne, po samochody, sprzęt sportowy czy nawet budowle architektoniczne.

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego pozwala przedsiębiorcom chronić ich produkty przed każdą formą plagiatu!

Dlaczego ochrona produktu jest tak ważna?

Rejestracja wzoru przemysłowego przysługuje twórcy nowego oraz charakteryzującego się indywidualnymi cechami wzoru, na warunkach określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej (art. 11 ustawy).

Nieuczciwi konkurenci działają najczęściej w oparciu o popularny stereotyp, który mówi, że wystarczy wprowadzić 30% zmian w plagiatowanym wzorze, aby uniknąć naruszenia prawa. Wypuszczają zatem na rynek podróbki oryginałów, przy czym są one oferowane w zauważalnie niższych cenach.

Rejestracja wzoru przemysłowego:

 • intensyfikuje konkurencyjność rynkową,
 • zapewnia twórcy prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy i zawodowy na terenie RP lub innego kraju, w którym wzór został zarejestrowany,
 • chroni wzór przed kopiowaniem lub podrabianiem przez konkurencję,
 • może zapewniać zwrot kosztów poniesionych podczas tworzenia i promowania produktu, przekładając się na zwiększenie zysków firmy,
 • podnosi wartość marki, ponieważ zarejestrowane wzory przemysłowe należą do jej aktywów,
 • pozwala uzyskać dodatkowe korzyści ze sprzedaży praw z rejestracji.

 

Gdzie możemy zabezpieczyć produkt przed kopiowaniem go i jak to zrobić?

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego leży w gestii Urzędu Patentowego, który udziela prawa z rejestracji, co wywołuje powstanie prawa wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze danego kraju.

Twórca zyskuje więc swoisty monopol na korzystanie ze wzoru w określony sposób i na określonym terenie, a także uzyskuje prawo do zakazywania osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty lub zastosowany.

 

Okres ochrony wzoru przemysłowego może trwać aż 25 lat, z tym że tego rodzaju zabezpieczenie musi być odnawiane co 5 lat.

 

Proces rejestracji wzoru przemysłowego powinien obejmować:

 • podanie zawierające oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
 • ilustrację wzoru przemysłowego (np. rysunki, fotografie, próbki materiału włókienniczego itp.),
 • ewentualny opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego (opis powinien odnosić się wyłącznie do cech wzoru przemysłowego, uwidocznionych na ilustracji),
 • dowód potwierdzający zgłoszenie wzoru przemysłowego we wskazanym państwie lub dowód wystawienia na określonej wystawie (dowód pierwszeństwa) – w przypadku, gdy zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
 • oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
 • dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie oznaczeń, o których mowa w art. 1291 ust. 1 pkt. 8–11 ustawy Prawo własności przemysłowej (symbole Rzeczypospolitej Polskiej – godło, barwy lub hymn, symbole obcego państwa, symbole o charakterze religijnym, patriotycznym czy kulturowym, oznaczenia urzędowo uznane – takie jak np. znak jakości czy bezpieczeństwa) jeżeli zgłoszony wzór przemysłowy zawiera takie oznaczenia,
 • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika (rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne, współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

Jakie są koszty ochrony wzoru przemysłowego?

Warunkiem rozpoczęcia przed Urzędem Patentowym procesu uzyskania przez zgłaszającego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest uiszczenie odpowiedniej opłaty:

 • W Polsce za zgłoszenie w wysokości 300 PLN oraz za publikację informacji o udzielonym prawie konieczna w wysokości 70 PLN.

 

Koszty związane z ochroną wzoru przemysłowego w Polsce

 • 1 – 5 rok – 150 PLN,
 • 6 – 10 rok – 250 PLN,
 • 11 – 15 rok – 500 PLN,
 • 16 – 20 rok – 1000 PLN,
 • 21 – 25 rok – 2000 PLN.

 

 • W Unii Europejskiej proces jest jednoetapowy i opłata wynosi 230 EUR

 

Koszty związane z ochroną wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej

 • 1 – 5 rok – 120 EUR,
 • 6 – 10 rok – 90 EUR,
 • 11 – 15 rok – 120 EUR,
 • 16 – 20 rok – 150 EUR,
 • 21 – 25 rok – 180 EUR.

Opłaty urzędowe nie podlegają zwrotowi w przypadku wydania odmowy udzielenia prawa z rejestracji!

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 893; z 2015 r. poz. 176, z 2016 r. poz. 1780);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1000, z 2004 r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 241, z 2016 r. poz. 1623).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1505).

 

Źródło:

https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wzory-przemyslowe/wzory-przemyslowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-wzor-przemyslowy

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_wzorow_przem_broszura.pdf

https://aomb.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *