Jesteś członkiem zarządu sp. z o.o., a egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna? Wiesz przecież, że spółka z o.o. ma swój odrębny majątek i sama odpowiada za swoje zobowiązania. Ale czy zawsze i w każdym przypadku?

Zasadą jest: spółka ma osobowość prawną i odpowiada sama. Zatem w pierwszej kolejności, co do zasady, egzekucja przeprowadzana jest tylko z majątku spółki. Ustawodawca w KSH przewidział jednak wyjątki od tej zasady, a wynika to z potrzeby zapewniania ochrony interesów wierzycieli spółki i osób trzecich. Zwiększenie ochrony dla wierzycieli oznacza jednak obciążenie solidarną odpowiedzialnością członków zarządu na podstawie art. 299 KSH. Uspokajamy: pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu zdarza się jedynie w wyjątkowych wypadkach.

W przypadku, gdy członek zarządu działał niegospodarnie, albo w taki sposób, że można przypisać mu odpowiedzialność, wierzyciel będzie mógł domagać się spełnienia świadczenia według swojego uznania od niego, od kolegi, od obu.

Klasyczny scenariusz w przypadku istnienia wierzytelności (zadłużenia) wygląda następująco: wierzyciel w pierwszej kolejności wezwie spółkę do spłaty długu, po upływie wyznaczonego terminu złoży przeciwko spółce pozew, jeśli powództwo okaże się zasadne sąd wyda wyrok (nakaz zapłaty) i po pewnym czasie opatrzy go tytułem wykonawczym (klauzulą wykonalności), na podstawie którego prowadzona będzie egzekucja z majątku spółki.

Wierzyciel nie może posłużyć się wyrokiem, który już ma przeciwko spółce do dochodzenia roszczeń przeciwko członkom zarządu. Jeśli wierzyciel chce odzyskać swoją należność od członków zarządu to musi wytoczyć im osobny proces pociągając do odpowiedzialności konkretną osobę fizyczną, oczywiście jeśli zajdą ku temu przesłanki. Pocieszające jest to, że nie tylko członkowie zarządu będą “nadstawiać karku” za zobowiązania firmy. Likwidatorów spółki obowiązuje taka sama odpowiedzialność, co znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie – “odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 KSH osoby będące członkami zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania” (uchwała SN z 28 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 143/07).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *