pon.. lut 26th, 2024

Polityka prywatności

§1 Administrator Danych Osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Sky Box Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12/4, 70-
214 Szczecin, NIP 8522612545, REGON: 361004840, wpisana do KRS: 0000548278,
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zwany
dalej “Administratorem”, prowadzący Portal Biznesowy www.DoradcawBiznesie.pl,
zwany dalej „Portalem”.

 

§2 Cel zbierania Danych Osobowych

 

1. W sytuacji korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać
swoje dane osobowe. Jest to dobrowolne, jednakże może być niezbędne do
świadczenia Usług w Portalu. Przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z
późn. zm.).
2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług i zapewnienie kontaktu – podane
przez Użytkownika dane w formularzu do subskrypcji będą przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji działań informacyjnych Portalu, zapewnienia kontaktu i
przesyłania newslettera z aktualnymi informacjami z Portalu oraz informacji o jego
rozwoju. Podane przez użytkownika dane podczas dodawania komentarza posłużą
wyłącznie jego publikacji.
3. Rekrutacja – wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w
tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę,
której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221
Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda
osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również
prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie
do Administratora na adres Sky Box Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12/4, 70-214 Szczecin lub
wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: kontakt@doradcawbiznesie.pl. W
sytuacji, gdy dane osobowe są niezbędnę do wykonania określonej Usługi, żądanie
ich usunięcia jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o
świadczenie tej Usługi.

 

§ 3 Pliki Cookies

 

1. Podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie
informacje tekstowe, tzw. pliki "cookies" lub stosowane są inne technologie (np.
local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do korzystania z Portalu
oraz prawidłowego świadczenia przez niego Usług.
2. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za ich
pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
§4 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności, jeżeli będą tego przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu. O
zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi użytkowników,
w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 

§5 Kontakt

 

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na
adres: kontakt@doradcawbiznesie.pl