Na pojęcie prawnej ochrony pracownic składają się między innymi przepisy dotyczące zakresu prac wzbronionych kobietom, jak również te dotyczące ciąży i macierzyństwa.

Rozdział ósmy kodeksu pracy w sposób szczegółowy reguluje prawa pracownic ciężarnych oraz obowiązki pracodawcy związane z ciążą zatrudnionych kobiet. Zgodnie z artykułem 176. § 1. kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. W sytuacjach, w których taka praca jest wykonywana, pracodawca jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Zakres prac, o których mowa w art. 176 § 1, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

1 maja 2017 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796). Wprowadziło ono zmiany odnośnie pracy ciężarnych, między innymi na stanowiskach z monitorami ekranowymi.

Co wprowadzone zmiany oznaczają w praktyce dla pracodawców?

Wydłużony czas pracy

Przed 30 kwietnia czas pracy kobiet ciężarnych nie mógł przekroczyć czterech godzin na dobę. Nowe rozporządzenie reguluje dopuszczalny czas pracy kobiet ciężarnych na stanowiskach z monitorami ekranowymi jako nieprzekraczający ośmiu godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Oznacza to, iż łączny czas świadczonej pracy nie może przekroczyć 6 godzin i 40 minut na dobę.

Zmiany w regulaminie pracy

Zgodnie z artykułem 1041 K.P. § 1, regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać między innymi wykaz prac wzbronionych kobietom. Oznacza to w wielu przypadkach konieczność aktualizacji regulaminu pracy i dołączenia do niego nowo ogłoszonego wykazu prac wzbronionych kobietom ciężarnym i karmiącym. Brak aktualizacji regulaminu zakładu pracy będzie wiązał się z zachowaniem prawa kobiet ciężarnych do pracy nieprzekraczającej 4 godzin na dobę.

Z pełnym tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

 

 

 

Niniejszy artykuł nie jest poradą prawną i jako takowa nie powinien być traktowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *