Każdy prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca posiada pewne informacje, które decydują o jego przewadze nad konkurencją. Jeżeli z pracy odchodzi ważny pracownik istnieje ryzyko, że przekaże naszą tajemnicę osobom trzecim. Jak zabezpieczyć się w takiej sytuacji?

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle rozumienia prawa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub wszystkie inne, które posiadają wartość gospodarczą. Przesłanką do uznania tajemnicy przedsiębiorstwa jest konieczność podjęcia przez przedsiębiorcę działań w celu zachowania poufności informacji.

Każda firma powinna nie tylko wdrożyć politykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ale także ją utrzymywać. Chodzi przecież o to, aby zapobiegać naruszeniom, a nie dochodzić roszczeń po fakcie.

Przedsiębiorca może stosować różne formy ochrony informacji. Może to być ograniczenie dostępu do takich danych, ustalenie haseł do komputerów lub oznaczanie dokumentów odpowiednią klauzulą. Z punktu widzenia prawa istotne jest natomiast zawieranie odpowiednich umów z pracownikami. Chodzi tu przede wszystkim o oświadczenia lub umowy o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowy o zakazie konkurencji.

Nie ma uniwersalnego wzoru takiej umowy, jej forma zależeć będzie od charakteru działalności gospodarczej i samych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Są jednak pewne elementy, które powinna zawierać dobra umowa o poufności.

Przede wszystkim należy dokładnie sprecyzować informacje, które mają być zachowane w poufności. Powołanie się na sam fakt istnienia tajemnicy może okazać się niewystarczający. Tym bardziej, że w takiej umowie możemy chronić informacje, które oficjalnie nie spełniają ustawowych przesłanek do uznania je za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Umowa powinna zawierać cel przekazania pracownikowi informacji, sposób postępowania z takimi danymi, czas jej trwania oraz kwestie odpowiedzialności za naruszenie poufności z wyszczególnieniem kar umownych.

Ale za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa grożą także kary wynikające z ustaw. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może w takiej sytuacji ukarać pracownika karą dyscyplinarną, a nawet rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika.

Osobie, która narusza tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób wyrządzający poważną szkodę przedsiębiorcy, grożą również konsekwencje wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Może być to grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto w takiej sytuacji przedsiębiorca może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, naprawienia szkody oraz wydania korzyści na zasadach ogólnych, a także zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny.

Innym zabezpieczeniem pracodawcy jest umowa o zakazie konkurencji. Może ona przeciwdziałać wykorzystywaniu tajemnicy przedsiębiorstwa w działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że zakazując pracownikowi takiego działania, umowa powinna zawierać informacje o odszkodowaniu dla pracownika na okres obowiązywania takiego zakazu.

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *