Planując wyjazd do Norwegii w celach zarobkowych, warto pamiętać o systemie podatkowym obowiązującym w tym kraju. Jego forma znacząco różni się do polskiej, a wysokość samych stawek jest uzależniona od różnych czynników. Podatnicy powinni mieć na uwadze zarówno zasady rozliczania podatków za dochody uzyskane za granicą, a także przysługujące im ulgi.

Norweski podatek dochodowy

Wszystkie osoby legalnie pracujące w Norwegii otrzymują wynagrodzenie, które jest pomniejszone o wysokość podatku dochodowego. Jako podstawa do ustalenia jego wartości służy zarówno rodzaj, jak i suma przychodu uzyskanego w minionym roku podatkowym. Im wyższy zysk odnotowuje przedsiębiorstwo, tym na większe kwoty odbywa się rozliczanie podatku z Norwegii przez pracownika za pośrednictwem pracodawcy. Standardowa stawka wynosi 22%, a suma odprowadzana na ubezpieczenie społeczne 11,4%. Kwoty zależą też od kwestii związanych z zatrudnieniem pracowników, a nawet udzielaniem urlopów. Wpływ na wysokość potrącanego podatku maja koszty stałe oraz zmienne. Do pierwszych zalicza się opłata z tytułu zatrudnienia 14,1%, ubezpieczenie emerytalne 2% oraz wynagrodzenie urlopowe 10,2% dla osób do 60. roku życia i 12,5% powyżej tego wieku. Koszty zmienne obejmują natomiast zasiłek chorobowy, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, szkolenia pracowników czy zapewnianie odzieży roboczej.

Norweskie stawki podatkowe

Norweskie podatki i rozliczenia bazują na ściśle ustalonych stawkach, które zależą od progu. Wysokość podatku dochodowego jest obliczana w oparciu o dochód netto uzyskany w danym roku rozliczeniowym. Obejmuje on nie tylko wynagrodzenie, ale też wszelkie premie, zasiłki, renty, emerytury, prowizje czy przychody z wynajmu nieruchomości. Przy wyliczaniu dochodu można uwzględnić ulgi podatkowe, m.in. na koszty przedszkola i żłobka, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, koszty dojazdu do pracy czy odsetki od kredytu hipotecznego. Poza podstawową stawką podatku dochodowego 22%, dochód roczny w Norwegii jest pomniejszany również o podatek progresywny. W kraju tym obowiązuje pięć progów podatkowych, zależnych od dochodów brutto. Każda polska firma w Norwegii może skorzystać z pomocy przy rozliczeniach, której udzielają konsultanci Polish Connection.

Norweskie klasy podatkowe

Zmiany w systemie podatkowym sprawiły, że w Norwegii nie obowiązują już obecnie dwie klasy podatkowe. Każda osoba fizyczna pracująca w tym kraju rozlicza się zgodnie z procedurami, które zostały określone dla 1. klasy podatkowej. Ze zobowiązań względem urzędu skarbowego zwolnieni są jednie pracownicy, których zarobki netto nie przekroczyły ustalonej dla danego roku kwoty wolnej od podatku. W przypadku osób pracujących sezonowo, wartość ta jest zmniejszana proporcjonalnie. Oprócz tego w Norwegii funkcjonuje klasa podatkowa 0, która nie obejmuje odliczeń osobistych. W praktyce jest ona jednak stosowana dość rzadko, np. w przypadku nierozliczenia spadku objętego opodatkowaniem.

Norweskie ulgi podatkowe

Pracownicy zaliczani do 1. grupy podatkowej mają prawo korzystania z ulg podatkowych w Norwegii, dzięki którym mogą uzyskać zwrot nadpłaty oraz uzyskać niższe opodatkowanie. Jednym z takich świadczeń jest tzw. status pendler. Ulga ta przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który jest zatrudniony w Norwegii lub prowadzi na jej terenie działalność gospodarczą oraz regularnie odwiedza rodzinę w kraju ojczystym. Aby uzyskać świadczenie, należy przebywać w Polsce minimum raz w roku i nie posiadać własnego lokum w Norwegii. Status pendler pozwala na odliczenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, a także dojazdów do miejsca zamieszkania.