Zmiana adresu nie powoduje zmiany umowy spółki. Wszystko dzięki temu, że umowa spółki z o.o. odróżnia adres spółki od jej siedziby.

Adres spółki to informacja o tym, w gdzie mieści się budynek firmowy. Będzie to więc nazwa ulicy, numer budynku i ewentualnie numer lokalu. Siedziba natomiast to wyłącznie miejscowość, w której znajduje się ten budynek organu zarządzającego. Można więc zauważyć, że każda zmiana siedziby będzie wymagała zmiany adresu, ale nie w każdym przypadku zmiana adresu będzie wiązała się z koniecznością zmiany siedziby.

Przepis kodeksu spółek handlowych wyraźnie określa elementy obligatoryjne umowy spółki. Takim elementem jest m.in. określenie siedziby spółki, ale nie adresu. Wspomniane zostało, że siedzibą spółki z o.o. jako osoby prawnej jest miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający (art. 41 KC). To siedziba decyduje o tym, który sąd rejestrowy będzie dla danej spółki właściwy, ale determinuje również właściwość miejscową (art. 30 KPC) oraz o właściwość wyłączną w sprawach ze stosunku spółki (art. 40 KPC).

Każda zmiana siedziby spółki wiąże się zatem z koniecznością zmiany umowy spółki. Taka umowa może być zmieniona na walnym zgromadzeniu wspólników protokołowanym przez notariusza.

Z kosztami notarialnymi nie będzie jednak związana zmiana adresu spółki, który nie stanowi elementu umowy. Jego modyfikacja jest możliwa w wyniku uchwały zarządu spółki, która może być sporządzona w formie zwyczajnego protokołu.

Zarówno jednak zmiana adresu, jak i siedziby spółki będą wymagały wpisu do KRS. Zgłoszenie tych zmian wiąże się zatem z koniecznością poniesienia opłat sądowych oraz kosztów ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do wniosku o zmianę siedziby należy dołączyć uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki, a także jej tekst jednolity. Zmiana adresu wymaga załączenia wyłącznie uchwały zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *