Bardzo częstym dylematem w zakresie realizacji inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń jest wysokość nakładów związanych ich wdrożeniem. W 2016 r. oraz 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszone były konkursy (działanie 2.10), które umożliwiały dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z rozstrzygniętego w 2016 r. konkursu większość projektów, które uzyskały dofinansowanie dotyczyła inwestycji w instalację do produkcji energii z promieniowania słonecznego – fotowoltaiki.

Obecnie trwa nabór w dwóch konkursach RPO WZ, związanych z energetyką odnawialną oraz budową instalacji kogeneracyjnych (jednocześnie wytwarzających energię elektryczną i ciepło):

• Działanie 2.9. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi,

• Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii.

W przypadku obu konkursów można ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych (dotyczy to pomocy de minimis) oraz do 60% wartości (w przypadku pomocy publicznej).

Z punktu widzenia inwestora, najważniejszymi informacjami w tym zakresie jest wartość potencjalnego dofinansowania i zakres inwestycji, który będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie. Poniżej postaram się syntetycznie udzielić odpowiedzi na te najważniejsze kwestie.

Działanie 2.9. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

W ramach działania 2.9. dotyczącego zastępowania konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, dofinansowanie obejmuje projekty mające na celu zastępowanie starych jednostek wytwarzających energię ze źródeł powodujących emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych jednostkami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł.

Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii. Moc instalowanych elektrowni/jednostek musi być porównywalna w stosunku do zamykanego źródła (+/- 20%), zaś preferowanymi źródłami energii odnawialnej będą biomasa, biogaz i energia słoneczna.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek dla danego konkursu to:

• dla energii wodnej (do 5 MWe),

• dla energii wiatru (do 5 MWe),

• dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),

• dla energii geotermalnej (do 2 MWth),

• dla energii z biogazu (do 1 MWe),

• dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),

• dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),

dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe) dla energii z biomasy oraz (do 1 MWe) dla energii z biogazu.

W opisanym konkursie, kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów inwestycyjnych została przewidziana na kwotę 13 043 477,52 PLN.

Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Drugi z opisywanych konkursów (Działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii), przewiduje dofinansowanie projektów związanych z:

• budową jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego);

• przebudową jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku tych projektów nie występują ograniczenia w wartości projektu aplikującego o dofinansowanie. Maksymalna moc planowanej instalacji kogeneracyjnej nie może przekraczać 1 MW mocy elektrycznej.

W opisanym konkursie, kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów inwestycyjnych została przewidziana na kwotę 31 485 959,28 PLN.

Nabór w obu konkursach trwa do końca sierpnia 2017 r., spodziewany termin rozstrzygnięcia to styczeń 2018 r. Wprawdzie czasu na przygotowanie wniosków i przygotowania projektu zostało niewiele, ale należy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość zgłaszania projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co daje szansę na zdobycie dofinansowania inwestycjom, bez projektu czy pozwolenia na budowę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *