Statut

 

STATUT

Fundacji Doradca w Biznesie

z dnia 31.07.2017 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Doradca w Biznesie na rzecz rozwoju biznesu, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Zbigniewa Machowskiego i Grzegorza Kozaka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 31.07.2017 r. przed notariuszem Joanną Krawiec działa na podstawie postanowień niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.).
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne a także tworzyć lub przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów lub zrzeszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może używać pieczęci z oznaczeniem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz innych elementów indywidualizujących Fundację.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla Fundacji.
4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.- dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego) na rzecz ogółu społeczności.
5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód z jakiejkolwiek działalności Fundacji przeznaczany będzie na realizację celów statutowych i działalność Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Z Fundacją mogą współpracować wolontariusze w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego.
8. Fundacja może współpracować z organami administracji publicznej i innymi podmiotami na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji są:

1. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
2. inicjowanie, wspieranie oraz rozwijanie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej;
3. upowszechnianie wiedzy na temat związków pomiędzy nauką, innowacyjnością i gospodarką;
4. wspieranie komercjalizacji i popularyzacji wyników badań naukowych zastosowanych bądź mających zastosowanie w sektorze przedsiębiorstw;
5. wspieranie rozwoju przedsiębiorców;
6. inicjowanie, prowadzenie, wspieranie, organizowanie i rozwijanie działań wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności w biznesie;
7. wspieranie działań na rzecz wyłaniania wybitnych projektów, produktów, technologii i osobowości ze świata biznesu, w tym startup’ów;
8. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest wsparcie przedsiębiorczości;
9. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych;
10. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację;
11. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy eksperckiej z zakresu wszystkich sfer funkcjonowania przedsiębiorstw.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z osobami fizycznymi oraz prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
2. tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości;
3. współpracę z mediami, jednostkami naukowymi, ośrodkami akademicko-badawczymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, izbami i organizacjami ich zrzeszającymi oraz władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
4. działania na rzecz rozwoju badań naukowych, gospodarki, biznesu, postępu technologicznego i innowacji w kraju i za granicą;
5. tworzenie platformy internetowej na rzecz przedsiębiorstw w zakresie określonym celami Fundacji;
6. realizowanie działalności doradczej na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju biznesu, współpracy biznesu z naukowcami w kontekście pozyskiwania funduszy na działalność B+R, nawiązywania kontaktów z wykonawcami, obsługi prawnej i księgowej;
7. prowadzenie punktów konsultacyjnych;
8. organizacja i udział w wydarzeniach popularyzujących i promujących biznes, osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą, a także organizowanie międzynarodowej współpracy biznesowej;
9. udział, a także organizowanie, wspieranie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, aukcji, zbiórek pieniężnych i rzeczowych, akcji dobroczynnych, balów charytatywnych, loterii, wystaw, teatrów, festiwali, kampanii, spotkań integracyjnych w zakresie wymienionym w celach Fundacji oraz fundowanie nagród;
10. finansowanie uczestnictwa przedsiębiorców w konferencjach i wydarzeniach podnoszących ich kwalifikacje;
11. fundowanie stypendiów i grantów na badania naukowe na zlecenie przedsiębiorstw,
12. inicjowanie, wspieranie i realizowanie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej, w tym wspieranie i prowadzenie portali i czasopism internetowych;
13. realizację i wsparcie programów radiowych, telewizyjnych, internetowych, projektów multimedialnych i innych podobnych przedsięwzięć w kraju i za granicą,
14. organizację wolontariatu;
15. tworzenie wyszukiwarki internetowej dającej możliwość wyszukiwania przedsiębiorców;
16. prowadzenie inkubatorów i akceleratorów, zwłaszcza na rzecz start-upów oraz udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i know-how;
17. organizacja i udział w wydarzeniach promujących i upowszechniających;
18. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz innowacyjności;
19. rzecznictwo interesów grup przedsiębiorców;
20. Pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy na rozwój działalności;
21. wsparcie przedsiębiorstw w procesie wchodzenia na rynek papierów wartościowych;

§ 8

1. Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z różnymi instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych nie kolidujących z celami Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
2. Majątek Fundacji tworzą również środki finansowe, kapitały pieniężne, nieruchomości i ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 10

1. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z kapitałów pieniężnych,
f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
h) innych praw majątkowych
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podmioty, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn, dotacji, lub subwencji stają się Sponsorem Fundacji.
4. Podmioty, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą stać się Sponsorami Fundacji.
5. Zaliczenie w poczet Sponsorów Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu.
6. Posiadanie statusu Sponsora nie uprawnia do ingerencji w działalność Fundacji.

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określa Zarząd.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 13

Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji.

§ 14

1. Rada składa się z 2 do 5 członków.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. Pierwsza Rada zostanie powołana w dniu 1 września 2019 r. i od tego dnia będą obowiązywać wszelkie uprawnienia przyznane Radzie niniejszym statutem, a do tego momentu Zarząd wypełnia uprawnienia Rady.
4. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator Zbigniew Machowski i Grzegorz Kozak jednogłośnie.
5. Każdy z członków Rady w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji składa oświadczenie o woli pozostania w Radzie nowej kadencji.
6. Mandat każdego członka Rady wygasa z chwilą rezygnacji z funkcji, odwołania, śmierci członka Rady lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Fundator może powołać na jego miejsce nowego członka Rady na okres do końca bieżącej kadencji Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
8. Rada stanowi statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego tj. zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego.
9. Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:
powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
nadzór nad działalnością Fundacji,
podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa może samodzielnie powołać do momentu utworzenia Rady, tj. do 01.09.2019 r. Fundator Zbigniew Machowski, przy czym Fundator może być członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu. Z chwilą utworzenia Rady, powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu należą do wyłącznych kompetencji Rady.
3. Członków Zarządu powołuje samodzielnie Fundator w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji.
4. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator Zbigniew Machowski.
5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
6. Fundator może odwoływać każdego członka Zarządu do momentu powołania Rady, tj. 01.09.2019 r. Członkowie Zarządu są odwoływani w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji podpisanego przez Fundatora dokonującego odwołania.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Zarządu pełnią funkcję nieodpłatnie.
9. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.

§ 19

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) sporządzanie, realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie w imieniu Fundacji subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d) zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu,
e) sporządzanie w odpowiednim terminie oraz przedkładanie Radzie do zaopiniowania sprawozdania z działalności Fundacji i sprawozdania finansowego za każdy rok działalności,
f) tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
g) zatrudnianie pracowników biura Fundacji oraz zawieranie umów cywilnoprawnych z podmiotami współpracującymi z Fundacją,
h) dokonywanie zmiany Statutu,
i) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla osób zaangażowanych i zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej Fundacji, lub osób z nią współpracujących na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego,
j) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Pierwsze sprawozdanie z działalności Fundacji Zarząd przedłoży Radzie w 2019 r.

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu, a w przypadku zarządu jednoosobowego czynności tych dokonuje Prezes Zarządu.
2. Zarząd może w drodze uchwały upoważnić inne podmioty do reprezentacji Fundacji.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana Statutu

§ 21

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, a w przypadku Zarządu jednoosobowego samodzielnie członek Zarządu.
2. Zmiana Statutu może polegać także na zmianie celów Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 26

Organami sprawującymi nadzór nad Fundacją są Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Szczecin.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zobacz statut w pdf