pon.. lut 26th, 2024

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, niezależnie od typu umowy. Co ważne, takie samo prawo przysługuje również pracownikowi. Jednostronne wypowiedzenie umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest zgodne z Kodeksem Pracy. Kiedy pracownik może zostać zwolniony przez pracownika w trybie natychmiastowym?

Przyczyna zwolnienia pracownika musi być konkretnie określona przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia może mieć miejsce w momencie, gdy pracownik:

– nie wykonywał podstawowych obowiązków pracowniczych, nie wykazywał staranności w powierzanych mu zadaniach, często popełniał błędy,
– naruszył zaufanie pracodawcy – chodzi nie tylko kradzież, ale też zachowania doprowadzające do niewykonania obowiązków pracowniczych,
– w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo potwierdzone przez prawomocny wyrok,
– utracił uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku,
– prowadził działalność konkurencyjną lub w inny sposób zagrażał interesom pracodawcy,
– wykazywał konfliktowość i nieumiejętność pracy w zespole,
– stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości bądź spożywał alkohol w miejscu pracy,
– opuścił zakład pracy bez usprawiedliwienia,
– zakłócał porządek w miejscu pracy,
– naruszał przepisy i zasady bhp lub ochrony przeciwpożarowej.

Zazwyczaj zwolnienie spowodowane jest naruszeniem pierwszego z przytoczonych punktów, czyli mówimy tu o zaniedbywaniu obowiązków lub umyślnym działaniu na szkodę pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika również z powodu jego długotrwałej nieobecności i nie wykonywania powierzonych mu zadań.

Nieprawdziwe bądź niejasne przyczyny zwolnienia pracownika mogą być kwestionowane przed sądem. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne często skutkuje powrotem pracownika do ówczesnego zakładu pracy.

Przyczyny zniesienia umowy o pracę mogą leżeć również po stronie pracodawcy. Może dojść do zmian w zakładzie pracy, np. reorganizacji firmy, likwidacji niektórych stanowisk czy redukcji etatów.

Sąd Pracy ma prawo do sprawdzenia faktycznych przyczyn zwolnienia pracownika. Często do nieporozumień dochodzi w sytuacji, gdy pracodawca znosi umowę na skutek redukcji zatrudnienia. Zdarza się, że na miejsce poprzedniego pracownika, zatrudniania jest inna osoba.

O pozornej likwidacji stanowiska pracy możemy mówić wówczas, gdy pracodawca zlikwidował etat, jednak na jego miejsce utworzył inne stanowisko pracy, w ramach którego wykonuje się te same obowiązki.

Jeśli dochodzi do rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od pracownika, przysługuje mu odprawa pieniężna w wysokości:

– 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 2 lata,
– 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony 2-8 lat,
– 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony ponad 8 lat.

Ważne jest, aby pracodawca niezwłocznie wydał pracownikowi świadectwo pracy, w którym znajdują się informacje m.in. na temat okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, trybu rozwiązania oraz wynagrodzenia i uzyskanych kwalifikacji.

 

 

 

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *