Przez zmianę kapitału zakładowego w spółce z o.o. rozumieć należy jego podwyższenie lub obniżenie. Bardzo często wiąże się to ze zmianą umowy spółki, chyba, że w umowie, jako element fakultatywny, przewidziana została możliwość zmiany wysokości kapitału bez zmiany umowy.

Warto pamiętać, że każda zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podejmowanej na ich zgromadzeniu i wymagana jest kwalifikowana większość dla takiej uchwały, tj. 2/3 głosów na “tak”. Ponadto należy sporządzić notarialny protokół z podjęcia takiej uchwały, albo umieszczenia takiej uchwały w protokole sporządzonym przez notariusza. Zmiany takie odnoszą skutek z chwilą wpisu do rejestru.

Jak rozumieć zmianę umowy spółki?

Jest to każdorazowa modyfikacja jakiegokolwiek elementu treści umowy spółki, chyba że zmiana dotyczy błędu ortograficznego. Dokonując zmiany należy sporządzić: protokół, uchwałę wspólników i złożyć wniosek o wpis do KRS.

Wyjątkiem od zasady, że wraz ze zmianą kapitału zakładowego konieczna jest zmiana umowy spółki, jest przypadek umorzenia automatycznego udziałów.

Podwyższając kapitał zakładowy spółki zwiększamy jej majątek. Najczęściej robimy to po to, żeby mieć fundusze na inwestycje i rozwój.

Jeśli przy podwyższeniu kapitału nie zmieniamy umowy spółki, to znaczy, że w pierwotnej umowie znalazł się zapis uprawniający do podwyższenia kapitału bez zmiany umowy. Taki zapis musi ustanawiać maksymalny limit podwyższenia kapitału bez zmiany umowy, a także termin, w którym takie podwyższenie ma nastąpić.
Konsekwencją braku konieczności zmiany umowy spółki jest wyłączenie notarialnego zaprotokołowania zmiany kapitału.

Koncentrując się jeszcze przez chwilę na zmianie kapitału bez modyfikacji umowy pierwotnej, warto dodać, że można dokonać kilku podwyższeń w ramach ustanowionego w umowie limitu, a także kwota o jaką zwiększamy może być wskazana jako konkretna wartość bądź wielokrotność jakiejś innej kwoty. Oczywiście jeśli decydujemy się na kilkukrotne podwyższanie kapitału w ramach ustanowionego limitu to musimy zmieścić się także w ustanowionym przedziale czasowym.

Dla uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki nie jest wymagana kwalifikowana większość (2/3). Uchwała taka zapada bezwzględną większością głosów o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

W przypadku gdy umowa spółki nie przewiduje podwyższenia kapitału to konieczna jest zmiana umowy spółki. Uchwała taka musi być zaprotokołowana przez notariusza i zapada większością 2/3 głosów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *