Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 19 maja br. wprowadziła szereg zmian związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnego biznesu dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Co się zmieniło? Otóż całkiem sporo.

W zamierzeniu nowe przepisy mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG). Od 19 maja punkt kontaktowy – ministerialny system teleinformatyczny, umożliwia złożenie odpowiednim instytucjom wymaganych dokumentów, w tym wniosków o wpis do CEIDG, oświadczeń  i notyfikacji drogą elektroniczną.

Zwiększył się zakres wpisywanych do ewidencji informacji, poszerzono bowiem katalog danych, które przedsiębiorca musi podać we wniosku o rejestrację oraz stale aktualizować. Obok podstawowych, znajdują się wśród nich m.in.: dane kontaktowe przedsiębiorcy (np. e-mail, adres strony internetowej czy numer telefonu), informacje o unieważnieniu lub uchyleniu NIP-u, dane przedstawiciela ustawowego, jeżeli są one wymagane, informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została ona zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG itp. Jeżeli przedsiębiorca nie chce publicznie ogłaszać swoich danych kontaktowych musi zaznaczyć stosowne pole we wniosku.

Nie budzi wątpliwości, iż wpis w CEIDG wiąże się z koniecznością aktualizowania zgłoszonych danych, jeżeli ulegają one zmianie. Do tej pory jednak zasada ta była przez przedsiębiorców bagatelizowana, a w efekcie widniejące w ewidencji informacje często ulegały dezaktualizacji. Ustawodawca wprowadził zatem sankcję za brak zgłoszenia zaistniałych po stronie przedsiębiorcy zmian w zakresie danych wymaganych we wniosku. Przedsiębiorca taki poniesie bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną brakiem ich zgłoszenia, a nadto za szkodę wynikającą z niezgłoszenia danych obowiązkowych, bądź zgłoszenia danych nieprawdziwych.

Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca powinien również posiadać tytuły prawne do nieruchomości, których adresy podał we wniosku (np. adres zamieszkania, korespondencyjny, adres główny wykonywania działalności), co umożliwić ma skuteczniejszą egzekucję przez organy podatkowe. W przypadku najmu powierzchni biurowej przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią umowę oraz zgodę na wskazanie adresu we wpisie do CEIDG. Co prawda tytuł nie podlega dołączeniu do wniosku, ale organ ewidencyjny w każdym momencie może wezwać przedsiębiorcę do przedłożenia stosownych dokumentów.

Wspomnieć trzeba, iż nowe przepisy zdecydowanie upraszczają procedurę usuwania nieprawidłowości w treści wpisów widniejących w CEIDG oraz wykreślania niektórych z nich, co skróciło czas oczekiwania na dokonanie tych czynności. Szerzej o tym jednak w następnym artykule.

 

 

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *