czw.. lut 29th, 2024

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej wprowadziła korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców prowadzących taką działalność w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

Wśród zmian znalazły się następujące rozwiązania:

1) rozszerzenie listy kosztów uzyskania przychodu ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane) o koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

na:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.”

Powyższe rozwiązania dotyczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

2. podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych:

a) dla kosztów osobowych – z 30% do 50% dla wszystkich podatników,

b) dla pozostałych kosztów kwalifikowanych – z 20% do 50% w przypadku podatników będących MŚP oraz z 10% do 30% dla pozostałych podatników.

3. wydłużenie z 3 do 6 lat okresu, w jakim podatnik może odliczyć niewykorzystaną – z powodu poniesienia straty lub niskiego dochodu – część przysługującego mu odliczenia kosztów kwalifikowanych.

Powyższe rozwiązania należy oceniać pozytywnie. Nowe przepisy w zakresie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *