czw.. lut 29th, 2024

Obowiązujące do 31.12.2016r. przepisy zarówno w CIT jak i PIT przewidują, iż w przypadku wniesienia do spółki lub spółdzielni będącej podatnikiem podatku dochodowego wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, przychodem dla wnoszącego aport jest wartość nominalna otrzymanych w zamian za wkład udziałów (akcji).

Uchwalona nowelizacja przepisów (która wejdzie w życie 1 stycznia 2017r.) zarówno w PIT jak i w CIT wprowadza odmienny sposób określania wartości przychodu dla wnoszącego do spółki wkład niepieniężny (aport).

W przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przychodem podatkowym dla podmiotu wnoszącego aport będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku – wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Obecnie przychodem dla wspólnika jest tylko wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w zamian za wniesiony wkład.

Ponieważ przychodem dla wspólnika będzie zawsze wartość wkładu określona w umowie lub statucie, nie będzie już miało znaczenia jaka część wnoszonego wkładu przeznaczana jest na kapitał podstawowy spółki, a jaka została przeznaczona na kapitał rezerwowy lub zapasowy (w ramach tzw. „agio”). Tym samym nawet w przypadku powstania agio opodatkowaniu będzie podlegać cała wartość wkładu – nie mniejsza niż wartość rynkowa (tzw. efektywne opodatkowanie aportu z agio), z uwzględnieniem przepisów o kosztach uzyskania przychodu w tego rodzaju czynnościach.

Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi przepisami jeżeli określona w statucie lub innym dokumencie wartość wkładu będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Tym samym prawodawca wyeliminował pojęcie wartości nominalnej udziałów w przypadku określania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

Zmiany znacznie ograniczą możliwości optymalizacji wartości podatkowej środków trwałych będących przedmiotem aportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *