Podatki Prawo

Zmiany w zasadach ustalania przychodu z tytułu aportu od 1 stycznia 2017 r.

Obowiązujące do 31.12.2016r. przepisy zarówno w CIT jak i PIT przewidują, iż w przypadku wniesienia do spółki lub spółdzielni będącej podatnikiem podatku dochodowego wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, przychodem dla wnoszącego aport jest wartość nominalna otrzymanych w zamian za wkład udziałów (akcji).

Uchwalona nowelizacja przepisów (która wejdzie w życie 1 stycznia 2017r.) zarówno w PIT jak i w CIT wprowadza odmienny sposób określania wartości przychodu dla wnoszącego do spółki wkład niepieniężny (aport).

W przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przychodem podatkowym dla podmiotu wnoszącego aport będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku – wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Obecnie przychodem dla wspólnika jest tylko wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w zamian za wniesiony wkład.

Ponieważ przychodem dla wspólnika będzie zawsze wartość wkładu określona w umowie lub statucie, nie będzie już miało znaczenia jaka część wnoszonego wkładu przeznaczana jest na kapitał podstawowy spółki, a jaka została przeznaczona na kapitał rezerwowy lub zapasowy (w ramach tzw. „agio”). Tym samym nawet w przypadku powstania agio opodatkowaniu będzie podlegać cała wartość wkładu – nie mniejsza niż wartość rynkowa (tzw. efektywne opodatkowanie aportu z agio), z uwzględnieniem przepisów o kosztach uzyskania przychodu w tego rodzaju czynnościach.

Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi przepisami jeżeli określona w statucie lub innym dokumencie wartość wkładu będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Tym samym prawodawca wyeliminował pojęcie wartości nominalnej udziałów w przypadku określania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego.

Zmiany znacznie ograniczą możliwości optymalizacji wartości podatkowej środków trwałych będących przedmiotem aportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *