Od 1 stycznia 2017r. obowiązują nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Dotyczą one również przedsiębiorców.

Kwota wolna od podatku przysługuje wyłącznie tym podatnikom, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Z preferencji podatkowej nie mogą korzystać ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową lub podatkiem liniowym.

Przypomnijmy, że w wyroku z dnia 29 października 2015 r., K 21/14 Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., ustalający stawki podatku dochodowego, jest niezgodny z Konstytucją RP. Powodem tej niezgodności jest brak mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji. Jednocześnie Trybunał orzekł, że przepis art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. w tym zakresie traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.

Nowe przepisy nie implementują w całości tez wynikających z powyższego wyroku. Ponadto zostały wprowadzone dopiero z dniem 1 stycznia 2017r. ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Sprzed nowelizacji art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. miał następujące brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku

Zgodnie z nowymi regulacjami art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. otrzymał następujące brzmienie:

Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Jak wynika z dodanych do art. 27 ust. 1a–1d u.p.d.o.f., kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w skali podatkowej, odliczana w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego wynosi:

1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;

1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;

556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *